Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36865
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Những sự kiện lớn
Giao thông vận tải
Thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Việt nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 09 .- Tr.62-64
Abstract: (Giúp việc Bộ trưởng, ngoài các thứ trưởng thời kỳ ông Đồng Sĩ Nguyên, còn có các Thứ trưởng mới: Bùi Văn Sướng, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Lự, Lã Ngọc Khuê, Lê Ngọc Hoàn). Ông Lưu đảm nhiệm chức Bộ trưởng trong giai đoạn Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) đã đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36865
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.