Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37025
Title: Đánh giá tính dễ bị tổn thương của một số loài thú ở Việt Nam do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Đắc Mạnh
Trần, Văn Dũng
Vũ, Tiến Thịnh
Nguyễn, Thị Hòa
Nguyễn, Chí Thành
Hoàng, Thị Thanh Nhàn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Biến đổi khí hậu
Thú
Linh trưởng
Mức độ tổn thương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 384 .- Tr.80-87
Abstract: Trong nghiên cứu này, 51 loài thú nguy cấp, đặc hữu, quý hiếm và có đầy đủ số liệu được lựa chọn để đánh giá. Ba nhóm tiêu chí được sử dụng để đánh giá, bao gồm: Mức độ nhạy cảm, mức độ biến động của các yếu tố khí hậu và mức độ thích ứng của loài. Trong tổng số 51 loài thú được đánh giá, 17 loài được đánh giá có mức độ tổn thương cao. Các loài có mức độ tổn thưong cao hơn cả gồm có: Voọc xám, Voọc mỏng trắng, Voọc mùi hếch, Voọc đen má trắng. Các chương trình bảo tồn hướng tới mục tiêu bảo vệ các loài dưới ảnh hưởng của BĐKH cần tập trung vào các loài có mức độ tổn thương cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37025
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.