Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37082
Title: Nguồn vốn con người và tăng trưởng kinh tế cấp độ tỉnh/thành phố tại Việt Nam
Authors: Phan, Thị Bích Nguyệt
Trần, Thị Hải Lý
Lương, Thị Thảo
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Nguồn vốn con người
Cấp tỉnh/thành
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 08 .- Tr.05-17
Abstract: Bài viết này phân tích vai trò của nguồn vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, với cấp độ nghiên cứu là các tỉnh/thành phố trong giai đoanh 2000 – 2016. Tác giả tìm thấy giáo dục cơ bản đang là yếu tố chiếm ưu thế trong tăng trưởng kinh tế trong khi vai trò của đào tạo cao cấp vẫn chưa rõ nét. Hơn nữa, kết quả cũng cho thấy chi tiêu cho giáo dục chưa hiệu quả để kích thích tăng trưởng kinh tế. Vì thế, Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cũng như tăng hiệu quả đầu tư cho giáo dục trong những năm tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37082
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.