Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37090
Title: Tác động của sự hợp lý trong dự toán ngân sách đến kết quả công việc của các nhà quản trị ở các doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Đinh, Nguyễn Trần Quang
Nguyễn, Phong Nguyên
Keywords: Dự toán ngân sách
Sự tham gia vào dự toán
Sự hợp lý trong dự toán
Kết quả công việc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 08 .- Tr.36-53
Abstract: Nghiên cứu này kiểm định tác động của cảm nhận về sự hợp lý trong dự toán ngân sách và việc tham gia vào dự toán ngân sách đến kết quả công việc của các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu đã được kiểm định bằng phần mềm SmartPLS3 với 337 mẫu khảo sát từ các nhà quản trị cấp trung và cấp cơ sở làm việc trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Cảm nhận về sự hợp lý trong phân phối và quy trình dự toán ngân sách có tác động dương đến mức độ tham gia của các nhà quản trị cấp trung và cấp cơ sở vào dự toán ngân sách; (2) Mức độ tham gia vào dự toán ngân sách càng gia tăng sẽ càng dẫn đến sự gia tăng kết quả công việc. Kết quả này đem lại một số hàm ý lý thuyết và hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trong nỗ lực nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý quá trình tham gia vào dự toán ngân sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37090
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.