Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37289
Title: Biến đổi cấu trúc của quần xã chim trong các kiểu thảm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù hoạt, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Đắc Mạnh
Nguyễn, Văn Sinh
Nguyễn, Văn Hiếu
Cao, Quốc Cường
Nguyễn, Trọng Ngọc Anh
Hoàng, Thị Linh
Nguyễn, Đức Thuận
Keywords: Kiểm tra hoán đổi vị trí đa hướng
Quần xã chim
Sinh cảnh tự nhiên
Sinh cảnh nhân tác
Khu BTTN Pù Hoạt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.107-115
Abstract: Từ kết quả nghiên cứu cho thấy: biến đổi cấu trúc quần xã chim có liên quan mật thiết với đặc điểm sinh cảnh cư trú, tiến hành các giải pháp bảo vệ và cải tạo hợp lý sinh cảnh có thể nâng cao tính đa dạng sinh học chim, từ đó phát huy cao nhất hiệu ích môi trường của các kiểu rừng trong khu vực nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37289
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.