Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37485
Title: Quản lý Nhà nước về lao động trong doanh nghiệp trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Quản lý nhà nước
Lao động
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 296 .- Tr.90-94
Abstract: Hiện nay, việc quản lý nguồn lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam đang được thực hiện bằng hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật và tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, một trong những hạn chế, yếu kém căn bản của công tác này chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Vì vậy, cần tìm ra giải pháp quản lý phù hợp để phát huy đội ngũ lao động tại doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37485
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.