Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37524
Nhan đề: Ảnh hưởng của sốc dinh dưỡng và pH trong điều kiện tăng số củ khoai tây Mini (Mini Tuber) trồng từ cây giống sau cấy mô (Root cutting) trên giá thể mụn xơ dừa
Tác giả: Nguyễn, Thế Nhuận
Nguyễn, Quang Thạch
Từ khoá: Atlantic
P03
khoai tây
pH
Sốc dinh dưỡng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.13-21
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy: 1) Tại thời điểm 30 ngày đối với giống khoai tây Atlantic và 35 ngày sau trồng đối với giống khoai tây P03 tiến hành sốc dinh dưỡng trong vòng 48 giờ làm tăng số lượng củ khoai tây trung bình/cây và năng suất củ thu được, đối với giống khoai tây Atlantic đạt 9,3 củ/cây, năng suất đạt 264 củ/m2, cao hơn công thức đối chúng 171%; đối với giống khoai tây P03 đạt 12,6 củ/cây, năng suất đạt 320,6 củ/m², cao hơn nghiệm thức đối chứng 154%. Sốc dinh dưỡng, đồng thời điều chỉnh về pH thấp có tương tác chặt đến số lượng củ/cây và năng suất củ thu được. Đối với giống khoai lây Atlantic có số củ trung bình/cây đạt 10,6 củ, năng suất đạt 308 củ/m², đối với giống khoai tây P03, số củ trung bình/cây đạt 13,3 củ, năng suất đạt 369 củ/m².
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37524
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.