Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37532
Title: Kết quả tuyển chọn một số giống cam không hạt có năng suất và chất lượng cao phục vụ phát triển sản xuất
Authors: Lê, Quốc Hùng
Hà, Thị Thúy
Trịnh, Hồng Sơn
Dương, Ngô Thành Trung
Vũ, Anh Tuấn
Nguyễn, Văn Toàn
Trần, Văn Bình
Nguyễn, Thị Mai Thanh
Đỗ, Năng Vịnh
Keywords: Các giống cam
Tuyển chọn
Năng suất
Không hạt
Hưng Yên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.22-27
Abstract: Kết quả đã tuyển chọn được giống Valencia số 27 chín muộn ở cây 5 tuổi có năng suất trung bình 16,93 tấn/ha, giống cam Pineapple số 41 chín trung bình có năng suất 19,23 tấn/ha, các giống cam Hamlin số 82, Valencia Delta số 61, Marr Najanija có năng suất trung bình từ 15,83 đến 15,87 tấn/ha, số hạt/quá dưới 5 hạt (từ 1,6 đến 4,2 hạt/quả). Đây là nguồn giống quan trọng cho phát triển sản xuất ở các tỉnh phía Bắc nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37532
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.