Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37687
Title: Kiến trúc vùng miền: Nền tảng lý luận phù hợp cho kiến trúc Việt Nam đương đại
Authors: Lê, Đức Viên
Keywords: Kiến trúc vùng miền
Kiến trúc bản địa
Kiến trúc toàn cầu
Kiến trúc Việt Nam đương đại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.118-120
Abstract: Ngày nay, các giá trị kiến trúc địa phương ngày càng mai một khi mà kiến trúc toàn cầu đang dần đi đến sự đồng nhất. Trong bối cảnh ấy, kiến trúc Việt Nam đương đại cần phải có một nền tảng lý luận phù hợp để vừa đảm bảo phát triển vừa đảm bảo bản sắc. Bài viết này làm rõ những điểm nổi bật của “Kiến trúc vùng miền” (Regional architecture) như một hệ thống quan điểm phù hợp cho kiến trúc đương đại tại Việt Nam. Thông qua phân tích những quan điểm chính của một số học giả trên thế giới trong lĩnh vực kiến trúc vùng miền, bài viết này tập trung thảo luận về cách nhìn nhận đối với các vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa khu vực” với “toàn cầu”. Từ đấy, tổng hợp nên những đặc tính chủ yếu của kiến trúc vùng miền, đồng thời đề xuất mô hình yếu tố cấu thành và mô hình hệ thống của kiến trúc vùng miền. Kết quả của nghiên cứu hướng đến xây dựng một hệ thống quan điểm logic và rõ ràng từ tính chất đến kết cấu và hệ thống, nhằm góp phần xây dựng một nền tảng lý luận làm định hướng cho thiết kế kiến trúc đương đại, đồng thời đưa ra một số kiến nghị cụ thể đối với trường hợp của kiến trúc Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37687
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.