Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37695
Title: Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
Authors: Lê, Sỹ Luật
Nguyễn, Văn Minh
Đào, Thị Ngọc Tuyền
Keywords: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
Chất lượng
Phân tích thứ bậc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.124-127
Abstract: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) là một trong những tài liệu quan trọng của các dự án xây dựng công trình. Tuy nhiên, việc thực hiện triển khai và quản lý chất lượng Hồ sơ TKBVTC chưa được đồng bộ và chưa có con số định lượng. Bài báo này trình bày các kết quả nhận dạng và phân tích các các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng Hồ sơ KBVTC. Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) được sử dụng để xây dựng một mô hình đánh giá chất lượng hồ sơ TKBVTC tại Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37695
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.