Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37718
Title: Những bất cập của các quy định pháp luật về quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản
Authors: Bạch, Thị Nhã Nam
Keywords: Bất cập
Quy định pháp luật
Quyền lợi
Quyền lợi Được bảo hiểm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 10 .- Tr.17-25
Abstract: Quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản là nguyên tắc cốt lõi để các bên thực hiện việc giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản. Nguyên tắc này thể hiện lợi ích hoặc quyền lợi liên quan của bên mua bảo hiểm gắn liền hay phụ thuộc vào sự an toàn hay không an toàn của đối tượng bảo hiểm. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về quyền lợi được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản còn nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn đời sống kinh doanh bảo hiểm. Trên cơ sở phân tích những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành và nghiên cứu pháp luật bảo hiểm các nước, bài viết đề xuất các yếu tố xây dựng khái niệm quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản trong Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37718
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.