Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37750
Title: Đánh giá độ phì nhiêu đất và sử dụng hệ thống chẩn đoán tích hợp (DRIS) trên đất trồng cam sành ở Vĩnh Long
Authors: Lê, Phước Toàn
Ngô, Ngọc Hưng
Keywords: Cam Sành
Hệ thống khuyến cáo và chẩn đoán tích hợp (DRIS)
Dinh dưỡng khoáng
Thiết lập chỉ số độ phì đất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 388 .- Tr.132-138
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: (1) Xây dựng được bộ DRIS chuẩn cho cây cam Sành trên vùng đất thuộc tỉnh Vĩnh Long; (2) Xác định các chỉ số độ phì nhiêu đất thông qua DRIS (Hệ thống khuyến cáo và chẩn đoán tích hợp) dựa trên năng suất cây cam Sành trên vùng đất thuộc tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu được thực hiện trên cây cam Sành có độ tuổi từ 3-5 năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37750
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.