Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37757
Title: Vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam từ sau Hiệp định Hợp tác Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Vốn ODA
Phát triển kinh tế - xã hội
VJEPA
Nhật Bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.63-74
Abstract: Vốn hỗ trợ phát triển chính thức là nguồn vốn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD), Nhật Bản là quốc gia viện trợ vốn phát triển chính thức cho Việt Nam lớn nhất trong nhiều năm qua. Nguồn vốn này giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội nổi bật. Bài viết được thực hiện nhằm làm rõ tình hình thu hút vốn này từ Nhật Bản vào Việt Nam kể từ khi hai nước ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (VJEPA), để từ đó thấy được vai trò của nguồn vốn này đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37757
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.