Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37780
Title: Không nên tích hợp các môn lý luận Mác - Lênin
Authors: Vũ, Thị Mai Oanh
Keywords: Lý luận Mác - Lênin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.37-39
Abstract: Trong các số 3 và số 5 - 2018, Tạp chí Tuyên giáo đã có bài viết bàn về việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và vai trò của trung tâm bồl dưỡng chính trị cấp huyên. Tiếp tục chủ đề này Tạp chí Tuyên giáo đề cập vướng mắc trong giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin ở học viện và trường chính trị hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37780
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.