Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37873
Title: Nguồn lực tôn giáo trong quá trình phát triển đất nước
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Nguồn lực tôn giáo
Phát triển đất nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.39-42
Abstract: Trong quá trình tồn tại và phát triển, các tôn giáo chính thống ở Việt Nam, tùy theo mỗi giai đoạn và thời kỳ lịch sử, với độ đậm nhạt khác nhau, đều có những đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đổi mới về công tác tôn giáo trên phương diện lý luận đã và đang mở ra những hướng tiếp cận một cách tích cực liên quan đến tôn giáo học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37873
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.