Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38032
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai hiện nay thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Cán bộ
Dân tộc thiểu số
Gia Lai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Tập. 171, Số 06 .- Tr.86-89
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, theo Người: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng ta khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì thế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38032
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.