Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38083
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Authors: Vũ, Văn Hiền
Keywords: Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.29-32
Abstract: Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa thông qua Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là một nghị quyết hết sức quan trọng nhằm giải quyết vấn đề vừa cơ bản vừa bức thiết, là một trong những nhiệm vụ chính yếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38083
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.