Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38084
Nhan đề: Sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng: Bài học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945
Tác giả: Nguyễn, Văn Sự
Từ khoá: Đường lối cách mạng
Phương pháp cách mạng
Sự sáng tạo
Cách mạng Tháng Tám 1945
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 5+6 .- Tr.38-41
Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với tâm vóc vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử và được khai thác nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó có bài học về sự sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng, thể hiện ở những nội dung sau: .
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38084
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.