Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38089
Title: Đồng chí Tôn Đức Thắng người cộng sản kiên cường, mẫu mực
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Đồng chí Tôn Đức Thắng
Người cộng sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.42-45
Abstract: Đồng chí Tôn Đức Thắng là “một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” - một tấm gươmg người cán bộ lãnh đạo luôn khiêm nhường và giản dị, trung thực và liêm khiết, nói ít làm nhiều, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân lên trên hết, trước hết. Đó cũng là “người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “đứng vào hàng ngũ những chiến sĩ tiên phong” của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38089
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.