Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38115
Nhan đề: Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục
Tác giả: Phùng, Xuân Nhạ
Từ khoá: Chất lượng giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.3-7
Tóm tắt: Năm 2018 đánh dấu mốc 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 29) với sự chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38115
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.