Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38120
Title: Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả để công tác tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ
Authors: Bùi, Thế Đức
Keywords: Công tác Tuyên giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.12-15
Abstract: Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, trong thời gian tới ngành Tuyên giáo, không ngừng đổi mới, bám sát thực tiễn của đất nước, nâng cao chất lượng công tác trên các lĩnh vực để tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38120
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.