Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38235
Title: Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ở Tây Ninh
Authors: Nguyễn, Minh Triều
Keywords: Đội ngũ trí thức
Tây Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.47-49
Abstract: Công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh Tây Ninh trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết 27) đã thể hiện sự coi trọng vị trí, vai trò của trí thức, tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức và các hội trí thức hoạt động, phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38235
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.