Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38267
Title: Kiên định thực hiện lý tưởng cao đẹp của Cách mạng tháng Mười Nga
Authors: Nguyễn, Xuân Tú
Keywords: Kiên đinh lý tưởng
Cách mạng tháng Mười Nga
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.22-25
Abstract: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử với tính chất đột phá mở đường và dẫn đường; là một thành tựu lớn trong tiến trình của lịch sử nhân loại với lý tưởng vô cùng cao đẹp là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, thực hiện hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội (CNXH).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38267
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.