Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38363
Title: Một số thách thức đối với việc làm của người lao động dân tộc thiểu số từ góc độ phát triển con người ( Qua khảo sát tại tỉnh Hà Giang)
Authors: Lê, Nữ Cẩm Lệ
Lê, Thị Đan Dung
Keywords: Việc làm
Người lao động dân tộc thiểu số
Tính chủ thể
Năng lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 4 .- Tr.25-35
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; Thách thức đối với việc làm từ góc độ năng lực của người lao động dân tộc thiểu số; Tính chủ thể của người lao động dân tộc thiểu số; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38363
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.