Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38621
Title: Xây dựng chính quyền trung ương tập quyền mạnh mẽ: Một tiền đề cho phát triển bền vững
Authors: Phạm, Duy Nghĩa
Keywords: Phân tán thể chế
Xây dựng nhà nước
Hiệu lực chính quyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 20 .- Tr.3-9,14
Abstract: Khi thảo luận về các thách thức xây dựng chính quyền trong Chiến lược phát triển nước ta cho tới năm 2035, các chuyên gia trong và ngoài nước đều thống nhất rằng: một trong các thách thức đáng kể nhất đổi với bộ máy chính quyền nước ta là tính manh mún, cát cứ, phân tán, làm suy yếu khả năng ban hành và thực thi các chính sách của chính quyền trung ương . Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng, làm tiền đề cho phát triển bền vững là xây dựng chính quyền trung ương tập quyền mạnh mẽ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38621
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.