Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38638
Title: Hãy can đảm từ chối rượu
Authors: Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Rượu
Từ chối
Can đảm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.61
Abstract: Không thể đổ thừa do ép quá nên không thể từ chối. Hãy can đảm từ chối vài lần thì sẽ bình yên. Sau này không ai còn ép mình nữa, chẳng qua họ chỉ ép những người chịu uống mà thôi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38638
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.