Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38641
Title: Mô hình giàn ảo mô phỏng khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt FRP
Authors: Trần, Cao Thanh Ngọc
Keywords: Dầm bêtông
Thanh FRP
Giàn ảo
Khả năng kháng cắt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.129-131
Abstract: Một số phương pháp đã được đề xuất bởi các nhà khoa học để dự đoán khả năng kháng cắt của kết cấu bê tông cốt FRP trong vài thập kỷ vừa qua. Kết quả của những nghiên cứu này là tiền đề để hình thành một số tiêu chuẩn thiết kế về loại cấu kiện này như bộ tiêu chuẩn ACI 440.1 RI, CSA S8062, ISIS3 và JSCE4. Khả năng kháng cắt của dầm trong những tiêu chuẩn này được phát triển dựa trên công thức truyền thống (Vs+Vc) thường được sử dụng cho kết cấu bê tông cốt thép.Việc sử dụng công thức truyền thống này không phản ánh đúng bản chất thực của loại dầm này. Một mô hình giàn ảo được đề xuất trong bài báo này để dự đoán khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt FRP. Khả năng kháng cắt từ mô hình đề xuất sẽ được kiểm chứng với kết quả thực nghiệm thu thập được. So sánh với thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất cho kết quả khá sát với mô hình thực nghiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38641
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.