Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38698
Title: Xác định các yếu tố gây vượt chi phí các dự án xây dựng thuộc vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn thi công (Identifying Factors Causing Cost Over runs in Construction Projects Using the State Budget in the Construction Phase)
Authors: Trần, Văn Toàn
Nguyễn, Thanh Việt
Keywords: Chi phí
Vượt chi phí
Dự án xây dựng
Vốn ngân sách nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 621 .- Tr.139-144
Abstract: Nghiên cứu này xác định các yếu tố gây vượt chi phí các dự án xây dựng thuộc vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn thi công trên địa bàn huyện Hóc Môn-Tp.HCM. Dựa trên các nghiên cứu trước đây và ý kiến chuyên gia, nghiên cứu đã xác định được 25 yếu tố gây vượt chi phí. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 4 yếu tố ảnh hưởng đáng kể nhất và hay xảy ra nhất trong việc gây vượt chi phí các dự án xây dựng thuộc vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn thi công tại huyện Hóc Môn là ‘Nhà thầu thi công luôn tìm cách phát sinh thêm công việc', ‘Dự toán thiếu chính xác’, ‘Giá nguyên liệu, vật tư tăng’, và ‘Chủ đầu tư yêu cầu làm thêm’. Nghiên cứu này hy vọng sẽ giúp các bên tham gia dự án có cái nhìn cụ thể về các yếu tố gây vượt chi phí các dự án xây dựng thuộc vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn thi công, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế vấn đề vượt chi phí trong dự án.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38698
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.