Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38789
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở văn phòng Chính phủ trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Danh Vinh
Keywords: Nâng cao chất lượng cán bộ
Văn phòng Chính phủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 6 .- Tr.23-28
Abstract: Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia, trong những năm qua, Văn phòng Chính phủ đã thường xuyên coi trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) qua các thời kỳ, bám sát nguyên tắc “kịp thời, chính xác, hiệu quả". Tuy nhiên, công tác nâng cao chất lượng CBCC của Văn phòng Chính phủ cũng còn một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục được hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38789
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.