Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38797
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Ngô, Thế Chi
Ngô, Văn Lượng
Keywords: Kế toán trách nhiệm
Tác động ảnh hưởng
Doanh nghiệp xây dựng niêm yết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 6 .- Tr.61-65
Abstract: Kế toán trách nhiệm (KTTN) là một trong những nội dung quan trọng của kế toán quản trị, là khái niệm mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. KTTN sử dụng kết hợp với các phương pháp kế toán chi phí hiện đại và nâng cao trách nhiệm của các nhà quản trị các cấp, giúp cho việc đưa ra quyết đính chính xác, kịp thời, đúng đắn, toàn diện của nhà quản trị. Bài viết này nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng KTTN trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra gợi ý chính sách cho quản trị trong các doanh nghiệp này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38797
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.