Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38799
Title: Ngành ngân hàng trước cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Cơ hội và thách thức
Authors: Vũ, Quốc Dũng
Trần, Mạnh Tiến
Phạm, Quang Khánh
Keywords: Kênh phân phối
Dịch vụ thanh toán
Bán lẻ
Tổ chức quản trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 6 .- Tr.41-43
Abstract: Mặc dù không nằm trong 9 khu vực/lĩnh vực được đánh giá là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), nhưng ngành ngân hàng với đặc điểm là một trong những bộ phận đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, chắc chắn không nằm ngoài vòng xoáy của cuộc cách mạng này. Kênh phân phối, dịch vụ thanh toán - bán lẻ, tồ chức quản trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38799
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.