Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38807
Title: Áp dụng Hiệp ước Basel II trong nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Authors: Dương, Thị Hoàn
Keywords: Ngân hàng thương mại Việt Nam
Basel II
Chất lượng tín dụng
Nợ xấu
Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 6 .- Tr.48-55
Abstract: Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn và thử thách đặc biệt trong điều kiện hội nhập. Một trong những vấn đề đặt ra đối với toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam là tình trạng rủi ro tín dụng dẫn đến nợ xấu, bởi trình độ quản trị còn hạn chế, thiếu chuyên nghiệp, thông tin thiếu minh bạch và không đầy đủ,... Vì vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng cần thiết phải áp dụng chuẩn mực quốc tế và phù hợp với điều kiện hội nhập. Các nguyên tắc Basel II chính là nền tảng xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thươmg mại cổ phần Việt Nam. Mục tiêu của bài viết phân tích thực trạng áp dụng Basel II, chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân tồn tại khi áp dụng Basel II để nâng cao chắt lượng tín dụng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng tín dụng, để góp phần từng bước đưa hoạt động các ngân hàng thưong mại cổ phần Việt Nam phù hợp vời Basel II.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38807
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.