Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38814
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí ước tính trong các doanh nghiệp sản xuất
Authors: Ngô, Thế Chi
Ngô, Thị Thu Hương
Keywords: Kế tóan chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Chi phí ước tính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.13-16
Abstract: Kế toán chi phi sản xuất và tính giả thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất là một phần hành kế toán chủ yếu và chiếm tỷ trọng khối lượng công việc kế toán lớn nhất trong toàn bộ khối lượng công việc kế toán của doanh nghiệp sản xuất. Thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm rất cần thiết đối với nhà quản trị trong việc ra quyết định kinh doanh. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày về mục tiêu, nội dung và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí ước tính trong doanh nghiệp sản xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38814
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.