Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39085
Title: Kết quả thực hiện mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
Authors: Hoàng, Thị Giang
Keywords: Chiến lược quốc gia
Bình đẳng giới
Giai đoạn 2011 - 2020
Mục tiêu quốc gia
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 297 .- Tr.14-19
Abstract: Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, trong đó nêu rõ mục tiêu: đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đến nay, sau 10 năm thực hiện, nhiều mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã và đang được triển khai đồng bộ, mang lại những thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục tìm ra các giải pháp để khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39085
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.