Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39102
Title: Pháp luật về giám sát hoạt động chấp hành ngân sách Nhà nước
Authors: Nguyễn, Thị Mai Dung
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Pháp luật giám sát
Kỹ năng giám sát
Ngân sách nhà nước
Hoạt động chấp hành
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 297 .- Tr.45-49
Abstract: Pháp luật về giám sát hoạt động ngân sách nhà nước quy định những phương thức, cách thức để các chủ thể thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, việc giám sát hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước ở Việt Nam thời gian qua còn nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy, tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức cơ bản về tài chính - ngân sách và kỹ năng giám sát ngân sách là giải pháp quan trọng trong việc thực hiện một nền tài chính quốc gia minh bạch, hiệu lực và đạt hiệu quả cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39102
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.