Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39351
Title: Bàn về vai trò của người Việt với sự phát triển của vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc
Authors: Bùi, Xuân Đính
Keywords: Biên giới
Người Việt
Khu vực Đông Bắc
Việt Nam – Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.51-61
Abstract: Vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc khu vực Đông Bắc có vị trí trọng yếu đối với sự phát triển của đất nước. Đây là nơi sinh sống của nhiều tộc người, trong đó có người Việt (Kinh). Do nhiều nguyên nhân, khu vực biên giới này đang gặp những khó khăn và thách thức rất lớn trên bước đường phát triển, chịu nhiều tác động của chính sách biên giới mềm từ phía Trung Quốc, làm cho biên giới mềm của nước ta ở khu vực này chưa tương xứng với biên giới cứng - biên giới quốc gia. Tình hình trên đòi hỏi phải phát huy vai trò của các tộc người, trong đó có người Việt - tộc người giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển của quốc gia đa tộc người Việt Nam; phát huy nội lực của người Việt sở tại và sự hỗ trợ của người Việt trong cả nước, trước mắt cũng như lâu dài, trên tất cả các mặt, nhất là về kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39351
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.