Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39361
Title: Các hình thức truyền thông và mô hình trung tâm công tác xã hội hỗ trợ sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Công tác xã hội trường học
Hình thức truyền thông
Mô hình trung tâm công tác xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.116-125
Abstract: Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài “Xây dựng mô hình Trung tâm công tác xã hội hỗ trợ sinh viên thông qua các hình thức truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”. Nội dung chủ yếu là giới thiệu, đánh giá về các hình thức truyền thông, nêu lên hiện trạng tiếp cận thông tin của sinh viên. Từ đó, đề xuất xây dựng mô hình trung tâm công tác xã hội hỗ trợ sinh viên qua các hình thức truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39361
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.