Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39685
Title: Dòng vốn vào Việt Nam: vai trò của các nhân tố đẩy và nhân tố kéo
Authors: Lê, Hồ An Châu
Nguyễn, Thị Mai Huyên
Ngô, Sỹ Nam
Keywords: Dòng vốn
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đầu tư gián tiếp qua thị trường chứng khoán
Nhân tố kéo và đẩy
SVAR
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 265 .- Tr.2-13
Abstract: Nghiên cứu này phân tích các nhân tố thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tập trung vào hai thành phần cơ bản là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài qua thị trường chứng khoán (Foreign Portfolio Investment - FDI). Sử dụng mô hình tự hồi quy vector cấu trúc (Structural Vector Auto regression - SVAR) với các ràng buộc ngắn hạn trên bộ dữ liệu quý giai đoạn 2000-2017, kết quả nghiên cứu cho thấy cả nhân tố kéo và nhân tố đây đều đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích dòng vốn vào Việt Nam. Cụ thể, khi xảy ra cú sốc sản lượng đầu ra nước ngoài, dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ giảm ngay, ngược lại, khi tăng trưởng GDP trong nước tăng, FDI cũng tăng ngay lập tức và đạt đỉnh vào nửa quý thứ 2. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, vốn đầu tư gián tiếp chịu ảnh hưởng tiêu cực của các cú sốc về lãi suất trong lẫn ngoài nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39685
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.