Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39812
Title: Thiết lập mô hình số bằng ABAQUS khảo sát khả năng chịu lửa của sàn bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EN 1992-1-2
Authors: Nguyễn, Tuấn Trung
Keywords: ABAQUS
Sàn bê tông cốt thép
Khả năng chịu lửa
Phương pháp nâng cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.156-160
Abstract: Bài báo trình bày các nguyên tắc chung theo tiêu chuẩn EN 1992-1-2 về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép trong điều kiện cháy. Một trình tự thiết lập mô hình số bằng ABAQUS để khảo sát khả năng chịu lửa của sàn bê tông cốt thép được đề xuất. Việc xây dựng mô hình được dựa trên các nguyên lý thiết kế và phương pháp tính toán nâng cao được quy định trong EN 1992-1-2. Mô hình được kiểm chứng với kết quả của một nghiên cứu thực nghiệm đã có trên thế giới. Kết quả cho thấy mô hình số có thể dự báo khá chính xác khả năng chịu lửa cũng như ứng xử của sàn bê tông cốt thép. Từ đó, phương pháp đánh giá khả năng chịu lửa của sàn bằng mô hình số được đề xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39812
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.