Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39966
Title: Lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Phong cách làm việc khoa học
Dân chủ
Cán bộ lãnh đạo
Quản lý trong xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 909 .- Tr.38-44
Abstract: Lề lối, phong cách làm việc là một bộ phận cơ bản cấu thành nhân cách con người, là một trong những thành tố quan trọng phản ánh chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, xây dựng lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý là một yêu cầu cấp thiết trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39966
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.