Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39968
Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu những nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh
Authors: Nguyễn, Bình Minh
Nguyễn, Bảo Ngọc
Keywords: Chủ nghĩa vật chất
Hành vi hợp lý
Hành động có kế hoạch
Thái độ với môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 12 .- Tr.38-41
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xây dựng mô hình các nhân tố có tác động đến ý định tiêu dùng xanh. Hai lý thuyết chính được dùng trong nghiên cứu là chủ nghĩa vật chất và hành động có kế hoạch. Mô hình được đề xuất gồm 08 nhân tố: thái độ với tiêu dùng xanh, chuẩn chủ quan, kiểm soát hành vi, trung tâm, thành công, hạnh phúc, niềm tin và thái độ với môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39968
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.