Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39992
Title: Nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương
Authors: Hoàng, Thị Giang
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Chính quyền địa phương
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
Cán bộ
Công chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 269 .- Tr.46-50
Abstract: Trách nhiệm giải trình với người dân là một trong những thuộc tính quan trọng của công tác quản trị và hành chính công. Đối với chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả trách nhiệm giải trình sẽ góp phần tăng cường sự đối thoại giữa người dân với chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương còn không ít hạn chế. Bài viết phân tích những bất cập, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39992
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.