Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40040
Title: Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế Đức
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Động lực tăng trưởng
Khủng hoảng kinh tế 2008
Cộng hòa Liên bang Đức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.23-34
Abstract: Cộng hòa Liên bang Đức là một nước phát triển có nền kinh tế phát triển ở trình độ cao, song các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn có vai trò rất quan trọng. Sự tồn tại năng động và thành công của loại hình doanh nghiệp này là một trong những đặc điểm đặc trưng của nền kinh tế Đức. Đặc biệt kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái nền kinh tế năm 2008, tiếp theo là khủng hoảng nợ công và khủng hoảng di cư ở châu Âu… các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đức không ngừng phát triển, đã và đang là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm. Hiệu quả to lớn của các doanh nghiệp này đã làm tăng thêm sự quan tâm của các nhà nghiên cứu kinh tế trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển và chuyển đổi, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40040
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.