Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40090
Title: Đào tạo nguồn nhân lực hành chính cấp chiến lược - nhiệm vụ quan trọng của Học viện Hành chính Quốc gia
Authors: Đặng, Khắc Ánh
Keywords: Đào tạo
Học viện Hành chính Quốc gia
Nguồn nhân lực hành chính cấp chiến lược
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 270 .- Tr.3-6
Abstract: Bài viết: Sự cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực chiến lược cho bộ máy hành chính nhà nước; Thực trạng nguồn nhân lực hành chính hiện nay; Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) và những hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực hành chính cấp chiến lược.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40090
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.