Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40152
Title: Hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Quản lý nhà nước
Sở hữu trí tuệ
Luật Sở hữu trí tuệ
Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 270 .- Tr.53-57
Abstract: Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, sở hữu trí tuệ là một công cụ đắc lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, đặc biệt, khi Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phúc tạp, nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vục này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40152
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.