Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40227
Title: Quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng bền vững
Authors: Phùng, Văn Hiền
Keywords: Tài nguyên rừng
Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 270 .- Tr.82-85
Abstract: Tài nguyên rừng là một phần của tài nguyên thiên nhiên, thuộc loại tài nguyên tái tạo được, nhưng nếu chúng ta sử dụng không hợp lý, tài nguyên rừng có thể bị suy thoái không thể tái tạo. Tài nguyên rừng có vai trò rất quan trọng đối với con người và phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng của mỗi quốc gia, do vậy, vấn đề đặt ra là cần phải bảoo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40227
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.