Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40296
Title: Phật giáo thời Lý với đảm bảo an sinh xã hội
Authors: Trần, Đức Cường
Nguyễn, Thị Thơm
Keywords: Phật giáo
Thời Lý
An sinh xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.7-13
Abstract: Bài báo chỉ ra vai trò của Phật giáo nói chung và các Thiền sư, Phật tử nói riêng trên một số lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm hướng tới xây dựng một xã hội đồng thuận, lấy việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân là mục tiêu cao nhất để tạo nên sự phát triển cường thịnh của quốc gia Đại Việt dưới Triều Lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40296
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.