Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40325
Title: Các nhân tố tác động đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất niêm yết trên HOSE
Authors: Trần, Thị Thanh Hải
Dương, Thị Lan
Phạm, Thị Thanh Mai
Keywords: Doanh nghiệp
Sản xuất
Hoạt động liên tục
Giao dịch chứng khoán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.18-22
Abstract: Bài viết dùng phương pháp nghiên cứu định lượng, với kỹ thuật phân tích hồi quy đa biến nhằm xác định các nhân tố tác động đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp (DN) sản xuất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố tác động đến khả năng hoạt động liên tục của DN theo mức độ giảm dần là: tỷ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA); Hành vi điều chỉnh lợi nhuận: tỷ số tổng nợ phải trả/tổng tài sản: quy mô DN; tốc độ phát triển của DN và tỷ số giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu/tổng tài sản. Đây chính là cơ sở góp phần giúp các bên liên quan. đặc biệt là các nhà đầu tư nhận định về khả năng hoạt động liên tục của các DN nhằm đưa ra quyết định kinh tế đúng đắn, kịp thời.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40325
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.