Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40356
Title: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam
Công nghiệp hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.12-19
Abstract: Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin coi công nghiệp hóa là “tất yếu thép” mà tất cả các nước muốn di lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua. Đối với những nước bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam, vai trò của công nghiệp hóa càng quan trọng. Muốn đề ra đường lối công nghiệp hóa đúng đắn, những người cộng sản phải nắm vững nhũng quy luật chung của công nghiệp hóa rnà chủ nghĩa Mác - Lênin đã đúc kết, và vận dụng sáng tạo quy luật đó vào thực tiễn của đất nước mình. Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa đã thể hiện rõ tinh thần khoa học đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40356
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.