Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40399
Title: Mối quan hệ giữa hành vi tham gia của bệnh nhân và lòng trung thành đối với cơ sở khám chữa bệnh
Authors: Nguyễn, Ngọc Duy Phương
Trịnh, Thị Thùy Dương
Keywords: Hành vi tham gia của bệnh nhân
Lòng trung thành
Bệnh viện
PLS-SEM
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.49-52
Abstract: Nghiên cứu sử dụng khái niệm hành vi tham gia khách hàng (CPB) để do lường mối quan hệ giữa hành vi tham gia của bệnh nhân và lòng trung thành đối với cơ sở khám chữa bệnh. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để khảo sát 405 bệnh nhân qua kiểm định phân tích cấu trúc tuyến tính bình phương từng phần nhỏ nhất (PLS-SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành, sắp xếp theo thứ tự giảm dần, gồm: (i) Hành vi chỉa sẻ thông tin (information sharing); (ii) Hành vi tìm kiếm thông tin (information sharing); (iii) Hành vi trách nhiệm (responsible behavior); (iv) Hành vi tương tác cá nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40399
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.